Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


W naszej placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu danej placówki oraz w środowisku społecznym.
Dodatkowo udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom uczniów i nauczycielom polegająca na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
Wychowawca klasy we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dyrektor ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
W naszej szkole realizuje się następujące formy pomocy:

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla szczególnie uzdolnionych uczniów na każdym etapie edukacji
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – dla uczniów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
 3. Zajęcia specjalistyczne:
  – korekcyjno-kompensacyjne – dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się na każdym etapie edukacji.
  -inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – rodzaj zajęć specjalistycznych dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
  – Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.
  – Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych.
  – Porady i konsultacje, warsztaty /szkolenia – dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Comments & Responses

Dodaj komentarz