Zachowaj trzeźwy umysł


Drodzy rodzice!

Rusza w naszej szkole kolejna edycja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Cele główne kampanii:

  • Wspieranie budowy poczucia własnej wartości.
  • Nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia.
  • Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.
  • Ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.
  • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.
  • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej.
  • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
  • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Ponieważ poczucie własnej wartości jest kluczem do szczęścia obserwuj swoje dziecko, poznaj go lepiej, znaj jego mocne i słabe strony a zaowocuje to u twojej pociechy odwagą w podejmowaniu trudnych decyzji, efektywnym radzeniem sobie z problemami, wiara we własne umiejętności i kompetencje, łatwością w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, pozytywnym nastawieniem do życia oraz pewnością siebie.

Comments & Responses

Dodaj komentarz