Category Archives: język niemiecki

Dwujęzyczna gazetka szkolna wrzesień, październik 2017 (POL-GER)


Zachęcamy do czytania gazetki polsko – niemieckiej o wydarzeniach z naszej szkoły. A może w tym numerze są informacje o Tobie? Pierwszy numer znajdziecie Tutaj

Czasowniki zwrotne


Czasowniki zwrotne składają się z czasownika i zaimka zwrotnego, najczęściej w bierniku. sich interessieren  – interesować się    sich – zaimek zwrotny –  interessieren – czasownik Do tej grupy należą czasowniki zarówno regularne jak i nieregularne, np. sich anziehen ubierać się, sich ausziehen rozbierać się, sich freuen cieszyć się, sich interessieren interesować się, sich treffen spotykać się, sich waschen myć się. W zdaniu z szykiem prostym zaimek zwrotny znajduje się po czasowniku:                                Ich interssiere mich für Sport. Interesuję się sportem. […]

Szyk wyrazów w zdaniu.


Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym. Czasownik stoi w zdaniu oznajmującym zawsze na „drugim miejscu”, bez względu na to jaka część zdania go poprzedza  i jaka stoi po nim. Jeśli podmiot występuje przed orzeczeniem mamy wtedy do czynienia                                                   z szykiem prostym  (PODMIOT + ORZECZENIE). Wir gehen heute um 8 Uhr ins Theater. (Idziemy dzisiaj o 8 do […]

Odmiana czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens.


sprechen – ( e – i)* sehen – (e – ie)* fahren – (a – ä)* ich spreche sehe fahre du sprichst* siehst* fährst* er/sie/es spricht* sieht* fährt* wir sprechen sehen fahren ihr sprecht seht fahrt sie/Sie sprechen sehen fahren   essen, geben, helfen, nehmen ansehen, fernsehen, lesen laufen, schlafen   sprechen– mówić essen –  jeść geben–  dawać helfen – pomagać nehmen – brać sehen – widzieć ansehen – oglądać fernsehen – oglądać telewizję lesen –  czytać laufen – biegać […]

Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym Präsens.


Czasowniki w języku niemieckim odmieniamy w czasie teraźniejszym Präsens przez osoby, zastępując końcówkę – en końcówkami osobowymi: Singular (lp) Plural (lm) ich  ja  – e wir  my – en du  ty  – st ihr  wy  – t er/sie/es  on/ona/ono  – t sie/Sie*  oni,one  – en     machen – robić Singular (lp) Plural (lm) ich  ja mache wir  my machen du  ty machst ihr  wy macht er/sie/es  on/ona/ono macht sie/Sie*  oni,one machen     spielen – grać Singular (lp) Plural […]

Odmiana czasownika sein oraz haben w czasie teraźniejszym Präsens.


  sein – być           Singular (lp)           Plural (lm) ich  ja bin wir  my sind du  ty bist ihr  wy seid er/sie/es  on/ona/ono ist sie/Sie*  oni,one sind     haben – mieć            Singular (lp)              Plural (lm) ich  ja habe wir  my haben du  ty hast ihr  wy habt er/sie/es  on/ona/ono hat sie/Sie*  oni,one haben  *Sie – forma grzecznościowa: pan, panowie, […]